amirainfeld80

יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה

"בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה". ולא התבאר הטעם למה אפרים ומנשה הם כל כך חשובים. סוף סוף, כל בני יעקב התברכו על ידי אביהם, ועל סמך מה נקבע שמי שבא לברך את בנו יברך אותו דווקא בהם? וכן היא הברכה "וְיִדְגּוּ לָרֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ" שעל פיה מתברכים הנערים שבכל הדורות. מה תוכנה? הרי ריבוי של אנשים לא נחשב למעלה בישראל, להיפך, "לֹא מֵרֻבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָשַׁק ה' בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים". על כך מאמרנו זה.

המלאך מטטרון

על הנשגבות האלהית של המלאך מטטרון מסופר בהרחבה בספר ההיכלות ובספר שיעור קומה, והיות שדבריהם הם ככבשונו של עולם, מובן מאליו שלא נביא אותם לדיון במאמר הנוכחי. אולם כלל הוא בידינו שיש להם לרזי תורה ביטוי גם בעולם הנגלה, ובדרך זו השתדלו קדמונינו – רש"י, הרמב"ן, המהר"ל, ועוד – להאיר נושא זה בדברים שהיו לנר לרגלינו במאמר זה.

חטא המרגלים

למרות שניתן לבאר את פרשת המרגלים "כפשוטה ומשמעה" – כדברי הרמב"ן בפירושו על התורה, בכל זאת דברי חז"ל מעידים שלפרשת המרגלים תוכן מורכב מאוד המתעלה על מובנו הפשוט של המקרא.

חתן דומה למלך

חתן דומה למלך, ולפי זה, ההיגיון מחייב לקבוע שהכלה דומה למלכה. אולם במדרש, אין אנו מוצאים שום מקור להקבלה זו. והנראה שיש בזה כוונה תחילה. במידה שהיינו אומרים שהחתן דומה למלך והכלה למלכה, היה זה אות של הערכה ושל חשיבות גרידא. עכשיו שנקבע שהדימוי למלך מתייחס אך ורק לחתן ולא לכלה, ניתן לקבוע שיש בהנחה זו משום הייעוץ המושלם ביותר על הזוגיות כפי שהיא בישראל.

קווים להבנת השבת

מכל המצוות שבתורה, השבת היא היחידה שטעמה מוצג בבהירות יתרה, פרטי פרטים שאינם משאירים צל של ספק. ולא רק אחד, אלא שני טעמים ניתנו כדי להסביר את חובת השביתה ביום השביעי, שתי הבהרות שהראשונה מופיעה בדיברות הראשונים בעוד שהשנייה היא זאת המוצעת בדיברות האחרונים. ונראה כי תכלית הכוונה במצווה זו, זה לא זולת זה, כמו שביאר בסוף המקרא "עַל כֵּן צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ לַעֲשׂוֹת אֶת יוֹם הַשַּבָּת", עם כל זה – יש בעניין השבת סוד נשגב מאוד. על פי תשובות הרשב"א ח"א תשובה צד.